Man kan inte stirra sig blind på statsskulden. Man måste också se till statens samlade tillgångar. Förutom myndigheterna, äger staten bolag, banker, finansinstitut, Riksbanken och AP-fonderna. Konjunkturinstitutet har 2014 lämnat en rapport om ”Den offentliga sektorns skulder och finansiella tillgångar”. I rapporten konstateras följande (sid 4 och 5).

Den offentliga sektorns finansiella nettoförmögenhet uppgick i slutet av 2013 till 26,6 procent av BNP, eller 965 miljarder kronor, och är därmed på en historiskt hög nivå. Nettoställningen har stärkts mer eller mindre kontinuerligt sedan mitten av 1990-talet. Sedan 2004 har de finansiella tillgångarna överstigit skulderna i den offentliga sektorn som helhet. Bakom utvecklingen av den finansiella ställningen – från nettoskuld på 31 procent av BNP 1995 till en betydande nettoförmögenhet – ligger både en ökning av de finansiella tillgångarna och en minskning av skulderna (se … diagram 1 …).

Offentliga sektorns finansiella nettoförmögenhet

Rapportens omfattning begränsar sig till finansiella tillgångar – reala tillgångar, såsom byggnader och vägar, ingår inte analysen.

Medan Sverige har haft ett exportöverskott på över 3000 miljarder kr sedan 1998, har den svenska staten ökat sina finansiella tillgångar med över 1500 miljarder kr sedan 1995.

Överskottsmålet kom till för att statens skulder väsentligt översteg dess tillgångar. Sedan 2004 råder det motsatta förhållandet. Perioden därefter har bestått i att staten har fyllt på sin kassa med råge på bekostnad av stora underinvesteringar, låg tillväxt och hög arbetslöshet i Sverige. Skälen till dessa missförhållanden beror i allt väsentligt på bibehållandet av överskottsmålet.

Plundringen av Sverige och svenska medborgare måste upphöra. Omdefiniera överskottsmålet!