Euron krackelerar

I stort sett all ekonomisk statistik är transparent i EU. Nästan allt finns att hämta på Eurostat. Därför är det inte svårt att ta reda på t.ex. alla brister som finns hos euro-systemet, som beslutades i Maastricht-avtalet 1992. Beslutet kom till i en ”fredseufori” efter det att Sovjetunionen hade upplösts, muren hade fallit och Tyskland hade återförenats. Jag har med utgångspunkt från materialet hos Eurostat i ett antal artiklar försökt att belysa problemen med den europeiska valutaunionen (EMU) och euron.

Något som inte är transparent är hur ledamöter i Europeiska Centralbankens (ECBs) råd röstat om de för medlemsländerna oerhört viktiga besluten om styrränta för euron. Besluten tas kollektivt. Hos Riksbanken blir sådana beslut offentliga på ledamotsnivå några veckor i efterhand. Ledamöterna måste kunna hållas ansvariga för sådana beslut!

Jag är en stark vän av EU och EUs rättssystem, där domstolarna svarar för rättsskipningen och där offentligt ansvariga kan bytas ut genom fria, allmänna val. Däremot anser jag att euron är en olycka för Europa. Euron har skapat en hög arbetslöshet både i Finland, Frankrike och i södra Europa. Euron bryter sönder Europa i två delar; Grekland, Italien, Spanien och Portugal å ena sidan och övriga Europa å den andra. Arbetslösheten och den låga tillväxten i euro-länderna (lägst i hela världen under 2010-talet) är en starkt bidragande orsak till uppkomsten av populistpartier i Europa. Den låga tillväxten gör att ekonomiska aktörer söker sig till andra marknader och tron på ett ekonomiskt starkt Europa urholkas. För att Europa inte ska brytas sönder ekonomiskt och politiskt, vill jag verka för att euron upphör som gemensam valuta i länder med olika förutsättningar.

Vill Du läsa artiklarna i en någorlunda logisk följd rekommenderar jag följande ordning:

1. Euron håller inte!, som är en inledande artikel.

2. ECB blundar för arbetslösheten!

3. Varför fungerar dollarn och inte euron?

4. Vill Grekland och Italien stanna kvar i EMU?

5. Eurons stabilitets- och tillväxtpakt är kontraproduktiv!

6. Wahlroos har rätt — Finland har förlorat på euron!, som är en kommentar till ett uttalande från Nordeas styrelseordförande Björn Wahlroos.

7. Sverige bör akta sig för euron, Cecilia Wikström (L)!, ett bemötande av en debattartikel från Cecilia Wikström i Svenska Dagbladet.

8. Erkända ekonomer är emot euron, om vad nobelpristagare och andra kända nationalekonomer sagt om euron.

9. Är vi inte Europa-vänner om vi vill styra det egna landets ränta?, om det demokratiska i en ECB-styrd styrränta, med exempel från Italien.

10. Ska Grekland straffas?

11. Är euron mer demokrati, Cecilia Malmström?, som handlar om euron och demokratin i Europa.

12. För att ge en sammanfattning av olika ekonomiska stimulansåtgärder för ett lands ekonomi har jag skrivit en artikel om Att komma ur en lågkonjunktur.

Som svar på artiklar, som jämfört euron med kronan, har jag förklarat Varför är kronkursen så låg?, som ger en helt annan syn på kronan än de etablerade beskrivningarna.

Skicka gärna kommentarer till artiklarna till erik snabela xml.se