I den förra artikeln avslöjades att 2300 miljarder kr har förts ur Sverige på 10 år. Nu vill jag försöka ge svar på frågan varför. Jag börjar med påverkan från styrräntan.

Många frågar sig t.ex. varför det tas fram så många innovationer i Sverige, medan utvecklingen av innovationerna sker via investeringar andra länder. Produktiviteten i den aktuella branschen och avdragsmöjligheterna för skatt på investeringslån spelar viktiga roller, men jag vill peka på att styrräntan har en stor inverkan.

Det här handlar om investeringar och inte om sparande. Den som investerar kapital, dvs den som lånar kapital för att på något sätt förmera detta kapital analyserar många faktorer. Två mycket väsentliga faktorer är räntan på lånet samt inflationen, dvs värdeminskningen på lånet. Räntan på lånet måste årligen betalas och ju lägre räntan är desto mindre årliga utgifter får investeraren. Om inflationen är hög, minskar värdet på lånet snabbt och om investeraren placerar de lånade pengarna i fastigheter eller något annat, som i det landet har ett stabilt värde kommer värdet på lånet minska medan de placerade medlen bibehåller värdet. Avkastningen på en investering i ett land är direkt beroende av skillnaden mellan inflationen och styrräntan i landet.

Den som sparar, eller placerar pengar som hon eller han redan har, försöker främst att höja avkastningen dvs få så hög ränta som möjligt, om medlen placeras i en bank. Vissa sparare försöker att undgå skatt och placera medlen där skatten är låg. Spararen vill ha så låg inflation som möjligt. Spararen och investeraren har, när det gäller ränta och inflation, helt motsatta intressen. T.ex. placerar inte en investerare sina lån på Caymanöarna eller Bermudas, där kapitalskatten är låg. Jag jämför i fortsättningen ränta och inflation från investerarens perspektiv, återvänder till nationalräkenskaperna och räknar fram förändringen under den gångna 10-årsperioden, då 2300 miljarder kr försvunnit ur Sverige.

Genomsnittlig inflation och ränta 2004-2013

Inflation Ränta Netto =
Realränta
Sverige 1,24 1,92 -0,68
EMU 2,03 1,96 0,07
USA 2,38 1,77 0,61

Medan styrräntan i Sverige är klart högre än inflationen, är den lägre än inflationen i EMU-länderna och klart lägre i USA. En investerare har under 2004-2013 i genomsnitt fått 0,75 procentenheter lägre realränta på sin investering i Sverige än i EMU-länderna, som är Sveriges största handelspartner och 1,3 procentenheter lägre realränta än i USA, som är Sveriges tredje största handelspartner. Om en investerare bedömer andra faktorer än realräntan vara likvärdiga mellan olika länder, kommer hon eller han hellre att placera investeringen i USA eller EMU-länderna än i Sverige. Detta faktum verkar väga alltför lätt när Riksbanken fastställer styrräntan. En sänkt styrränta ger ju högre inflation och Riksbanken har samma mål 2 % för styrräntan som motsvarande centralbanker i EU och USA har. När investeringsbeslut sammantaget har tagits för över 10 000 miljarder kr under perioden 2004-2013, som med likvärdiga avkastningsnetton i Sverige som i t.ex. EMU-området skulle ha kunnat hamna i Sverige i stället för något annat land, kan den låga svenska realräntan säkert förklara att flera hundra miljarder kr av de 2300 miljarderna kr har investerats i andra länder i stället för i Sverige under perioden.

Men den stora orsaken till utflödet av investeringar ur Sverige är den strypning av den svenska ekonomin som överskottsmålet för statsbudgeten medför. Detta återkommer jag till i nästa artikel.